KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Položky označené hvězdičkou jsou povinné.


Jméno a příjmení (titul):*


Ulice a č.p.:*


Město:*


PSČ:*


Telefon:*


E-mail:*


Vzdělání *
(uveďte nejvyšší dosažené vzdělání a název školy)


Anglický jazyk *
(uveďte dosaženou úroveň jazykových znalostí)


Současná pracovní pozice*


Fakturační adresa:

Vyplňte pouze v případě, že se fakturační údaje neshodují s kontaktními údaji.

Firma:


IČO:


Ulice:


Město:


PSČ:


*

Závazně se přihlašuji na výše specifikovaný program a jsem si vědom (-a) toho, že doručením této potvrzené přihlášky poskytovateli dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb dle údajů v této přihlášce obsažených. V případě, že zájemce nenastoupí na program nebo se z programu odhlásí v době od uzávěrky přihlášek do dne před zahájením samotného programu, zavazuje se uhradit poskytovateli 50% z celkové ceny programu. V případě, že se zájemce byť jen částečně programu zúčastní, je povinen uhradit poskytovateli plnou cenu programu.


Místo konání:

Sídlo společnosti Spolupráce, s.r.o.; Bělohorská 39, Praha 6, 169 00.

Termín konání:

Konkrétní termíny konání budou stanoveny po naplnění kapacity výcviku.

Platba:

zálohová faktura na 100 % ceny bude vystavena v den uzávěrky přihlášek (jiné možnosti platby lze dohodnout individuálně)

Podmínky podání přihlášky:

Nedílnou součástí přihlášky je motivační dopis, obsahující představení se, odůvodnění výběru výcviku, očekávané přínosy a uplatnění získaných poznatků
a dovedností v osobním a profesním životě (v rozsahu nejméně 1strana A4).

Způsob podání motivačního dopisu:

e-mailem na adresu spoluprace@cooperation.cz